Anglès A2

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Duració hores totals certificat de professionalitat 140h

Dret examen oficial subvencionat KET

140 hores

Pendent d’assignar

data d’inici

Alcanar (CEM La Fanecada)

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)

Subvencionat

per aturats

Competència general

Capacitar a l’alumnat per a utilitzar l’idioma de forma senzilla però adequada i eficaç, sent capaç de comprendre, expressar-se e interactuar, tant de forma parlada com escrita, a situacions quotidianes, que requereixin comprendre i produir textos breus, en diversos registres i en llengua estàndard, que versen sobre aspectes bàsics concrets de temes generals i que continguin expressions, estructures i lèxic d’ús freqüent.