Socorrisme en espais aquàtics naturals

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDP0209 – Nivell 2
(RD 711/2011, de 20 de mayo, modificado por el RD 611/2013, de 2 de agosto)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

360 hores de formació

+ 90h de pràctiques professionals

CALAFELL 02/11/20
BARCELONA
14/09/20

Calafell (Vilarenc Aqua)
Barcelona
(Eurofitness)

Subvencionat
per treballadors/es en actiu del sector esportiu
per treballadors/es en situació d’ERTE de qualsevol sector
per a Autònoms/es
i per a persones a l’atur

Requisits

Curs de nivell 2, és necessari tenir ESO o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per a qui no tingui els requisits

Horaris

Calafell: del 02/11/20 al 09/02/21

De dilluns a divendres de 9h a 15h
i alguns dissabtes, de 9h a 15h

Barcelona: De dilluns a divendres de 15h a 21h
i alguns dissabtes, de 9h a 15h

Competència general

Vetllar per la seguretat de les persones usuàries de zones de bany públic en espais aquàtics naturals, de  forma  autònoma  o  integrat  en  un  equip  de  rescat  i  socorrisme,  vetllant  per  la  seguretat,  prevenint que es produeixin situacions potencialment perilloses, realitzant vigilància permanent i eficient i intervenint de forma eficaç davant d’un accident o situació d’emergència.

Àmbit professional

Desenvolupa  la  seva  activitat  professional  tant  en  el  sector  públic  com  en  el  privat,  dedicat  a  la  prevenció,  vigilància  i  rescat  en  espais  aquàtic  naturals  (platges  marítimes  i  fluvials,  rius,  llacs  i  embassaments,  entre  altres);  ajuntaments  (equips  de  rescat  i  socorrisme  i  unitats  d’intervenció  aquàtica); empreses de serveis esportius en espais aquàtics naturals; empreses de turisme en espais aquàtics naturals i ports esportius, clubs i federacions amb activitat en el medi aquàtic.

Mòduls certificats

 • MF0269_2 (Transversal): Natació (120 hores).
  • UF0907: Habilitats i destreses bàsiques en el medi aquàtic (40 hores).
  • UF0908: Tècniques específiques de natació en el medi aquàtic (80 hores).
 • MF1082_2: Prevenció d’accidents en espais aquàtics naturals (60 hores).
 • MF1083_2: Rescat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (120 hores).
  • UF1499: Tècniques  de  natació  i  condició  física  en  el  rescat  de  persones  accidentades  en  espais aquàtics naturals (30 hores).
  • UF1500: Extracció i trasllat de persones accidentades en espais aquàtics naturals (90 hores).
 • MF0272_2 (Transversal): Primers auxilis (40 hores).
  Formació complementària (20h).
 • MP0187:  Mòdul  de  pràctiques  professionals  no  laborals  de  socorrisme  en  espais  aquàtics  naturals  (90 hores).

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Socorrista en platges marítimes.
Socorrista en platges fluvials.
Socorrista en llacs i embassaments.
Socorrista de suport en unitats d’intervenció aquàtica.
Socorrista en activitats aquàtiques en l’entorn natural.
Socorrista en activitats nauticoesportives.

Metodologia

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.

Es dóna molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.

A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

Al ser un curs de Socorrisme, gran part de les sessions es realitzaran de manera pràctica a la piscina i a la platja.

Avaluació

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i, en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

 • Serà una avaluació continuada.
 • La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
  • La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
  • La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el 70% de la nota final.

 

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.

Al ser un curs de socorrisme, per poder ser apte de les assignatures de Natació i Rescat, es requerirà que es passin totes les proves físiques.