Condicionament físic en grup amb suport musical

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Certificat de professionalitat AFDA0110 – Nivell 3
(RD 1518/2011, de 31 de octubre)

CURS HOMOLOGAT PEL ROPEC

510h de formació
+120h de pràctiques professionals

Tarragona 21/09/20
Barcelona 23/10/20
Lleida oberta inscripció!

Tarragona (L’Espai de Grup Serviesport)
Barcelona (EUROFITNESS)
Lleida (Royal Lleida)

Subvencionat

Per aturats amb places limitades per a treballadors

Requisits

Curs de nivell 3, és necessari tenir BATXILLERAT o equivalent*
*Es realitzarà prova d’accés per qui no tingui els requisits

Horaris

Tarragona: De dilluns a divendres de 9h a 15h (2 dissabtes de 9h a 15h)
Barcelona: De dilluns a divendres de 15h a 21h (alguns dissabtes de 9h a 15h)

Competència general

Programar, dirigir i instruir activitats per millorar la condició física amb els elements, moviments, exercicis i les tècniques coreogràfiques pròpies de l’aeròbic, les seves variants i activitats afins; realitzar la valoració inicial i periòdica de la condició física, biològica i motivacional dels usuaris/àries i aplicar criteris de qualitat tant en el procés com en els resultats del servei i sempre des de l’observança i promoció de la salut i el benestar.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat tant en l’àmbit públic, sigui l’Administració general de l’Estat, les administracions autonòmiques o locals, com en entitats de caràcter privat, en grans, mitjanes o petites empreses, en gimnasos, empreses de serveis esportius, patronats esportius o entitats esportives municipals, clubs o associacions esportives, clubs o associacions de caràcter social, empreses turístiques (hotels, càmpings, balnearis, altres), grans empreses amb serveis esportius per als empleats/-ades, centres geriàtrics o de caràcter social, federacions esportives, organismes públics d’esports (diputacions, direccions generals d’esport, altres).

Mòduls certificats

 • MF0273_3 (Transversal): Valoració de les capacitats físiques (130 hores).
  • UF1703: Aplicació de tests, proves i qüestionaris per valorar la condició física, biològica i motivacional (90 hores).
  • UF1704: Tractament de dades d’una bateria de tests, proves i qüestionaris de valoració de la condició física, biològica i motivacional (40 hores).
 • MF0515_3: Coreografies (120 hores).
  • UF1705: Domini tècnic, interpretació i execució de seqüències i composicions coreogràfiques (50 hores).
  • UF1706: Disseny coreogràfic en condicionament físic col·lectiu amb suport musical (70 hores).
 • MF0516_3: Metodologia i pràctica de condicionament físic en grup amb suport musical (180 hores).
  • UF1707: Programació en condicionament físic col·lectiu amb suport musical (70 hores).
  • UF1708: Direcció i dinamització d’activitats de condicionament físic col·lectiu amb suport musical (80 hores).
  • UF1709 (Transversal): Esdeveniments en condicionament físic sec i aquàtic (30 hores).

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos o poliesportius.
Monitor/a d’aeròbic.
Monitor/a de graons.
Monitor/a de cicle «indoor».
Monitor/a de totes les activitats derivin de les anteriors o siguin similars.
Animador/a d’activitats de condicionament físic.
Monitor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials.
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic.

Metodología

L’objectiu és utilitzar la metodologia basada en activitats i instruments que responguin el màxim possible a la realitat laboral.

Es dona molta importància a la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge potenciant un clima participatiu en el qual interactuï professorat – alumnat. Amb aquestes activitats es pretén potenciar i fomentar actituds positives que seran necessàries en els futurs llocs de treball com són el treball en equip i el desenvolupament d’habilitats socials i comunicatives.

A l’inici del mòdul formatiu el/la docent informa l’alumnat de l’objectiu del mòdul, de la programació didàctica prevista i dels criteris d’avaluació. D’aquesta manera l’alumnat pot conèixer, en cada moment, en quina seqüència d’aprenentatge es troba.

Les sessions formatives es desenvoluparan en diferents entorns, depenent de les tasques a realitzar. Com és tant important la part teòrica com la pràctica, la formació teòrica es realitza a les aules de l’Espai del Grup Serviesport que es troben dins de les instal·lacions del centre esportiu Royal Tarraco (Tarragona) i al centre EuroFitness (Barcelona)

star.

Avaluació

L’avaluació de l’alumnat es realitzarà, de forma sistemàtica i contínua, per mòduls i en el seu cas, per unitats formatives per tal de comprovar els resultats d’aprenentatge i, en conseqüència, l’adquisició de les competències professionals.

Per poder presentar-se a la prova d’avaluació final d’un mòdul els alumnes hauran de tenir i justificar una assistència de com a mínim el 75% de les hores totals.

 • Serà una avaluació continuada.
 • La qualificació final del mòdul s’obtindrà sumant:
  • La puntuació mitjana obtinguda en l’avaluació continua que és el 30% de la nota final.
  • La puntuació obtinguda en la prova d’avaluació final del mòdul que és el  70% de la nota final.

Per obtenir la qualificació final d’apte/a en la prova d’avaluació final del mòdul formatiu l’alumnat ha d’obtenir, com a mínim una puntuació de 5 i, si el mòdul conté unitats formatives, una puntuació mínima de 5 en totes i cada una de les unitats formatives que contingui.