Ciclo Indoor Avançat

CURS DE FORMACIÓ CONTINUADA

Certificat del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)

50% AULA VIRTUAL / 50% PRESENCIAL

60 hores

BARCELONA 27/07

TARRAGONA Setembre 2020

 LLEIDA Gener 2021

Barcelona (EUROFITNESS)

TARRAGONA (Royal Tarraco)

LLEIDA (Royal Lleida)

Subvencionat

per treballadors/es

Requisits

Treballadors/es en actiu
Treballadors/es en situació de ERTE.
Autònoms/es
Persones a l’atur

1) haver realitzat un curs de ciclo indoor bàsic (amb qualsevol empresa)
2) si no has realitzat cap curs acreditar que assoleixes el següent:
– Construir sessions amb un programa d’edició musical (mixmeister,…)
– Tenir una bona tècnica de pedalada
– Conèixer les tècniques bàsiques del ciclo indoor (posicions i agarres)
– Saber pedalar en els diferents ritmes musicals (a temps i a doble temps de manera correcta sense dificultats)

REQUISITS TECNOLÒGICS
Per a un adequat seguiment de l’activitat, cal que els assistents tinguin ordinador o dispositiu mòbil amb accés a Internet i connexió wifi adequada.

Certificats

Certificat de participació i/o aprofitament del SEPE.

Horaris

BARCELONA: del 27/07/20 al 21/08/20

Horari: de dilluns a divendres de 15 a 18h
Total hores: 60h (30h aula virtual, 30h presencials a Eurofitness Perill)
Dies presencials:
– Juliol: dies 27 i 29
– Agost: dies 5, 10, 12, 17, 18, 19, 20 i 21
La resta en aula virtual.

Competència general

L’objectiu d’aquest curs és dotar a l’alumne per tal que sigui capaç de planificar activitats de cicle indor, concretant el disseny dels diferents cicles i de les sessions que les componen, utilitzant programes informàtics actualitzats per a la composició del suport musical, a partir dels fonaments fisiològics relacionats amb les fonts d’energia musculars i la identificació de les característiques, necessitats i expectatives de tota mena d’usuaris, tenint en compte la indicació o contraindicació d’aquesta activitat en funció de les patologies i les limitacions detectades, i d’aquesta manera dirigir i dinamitzar les sessions de classes col·lectives de cicle indoor sense cap classe de risc i assegurant la millora dels usuaris.

Àmbit professional

Desenvolupa la seva activitat professional tant en el sector públic com en el privat, dedicat a activitats fisicoesportives i recreatives.

Temari

UD1: Valoració inicial de l’Usuari (UD1 índex SEPE)
Tema 1: Enquesta personal”
o Historial mèdic
o Qüestionari personal i presa de dades
Tema 2: Proves de valoració i test.
o Proves de valoració generals
o Proves de valoració específiques per a CI
Tema 3 Indicacions i contraindicacions de la pràctica de CI
o Indicacions i beneficis de la pràctica de CI
o Contraindicacions en la pràctica del CI

UD2: Anàlisi detallada dels aspectes tècnics en el CI (UD2 índex SEPE)
Tema 1: La pedalada
o El pedaleig
o Tipus de pedaleig
o Fases del pedaleig
Tema 2: Anàlisi biomecánico de la posició del ciclista
o Articulacions principals del tren inferior
o Articulacions principals del tren inferior
o Altres grups musculars del tren superior
Tema 3: Posicionament de les cales
Tema 4: Treball de compensació muscular
Tema 5: Exercicis i elements tècnics avançats
o Agafaments
o Tècniques

UD3: Aspectes fisiològics a tenir en compte (UD3 índex SEPE)
Tema 1: Continuum energètic
o Fonts d’energia muscular
o Via anaeròbica aláctica
o Via anaeròbica làctica
o Via aeròbica
o Continuum energètic i distribució de les càrregues d’entrenament
Tema 2: Concepte de llindars (aeròbic-anaeròbic)
Tema 3: VO2 i FC
o Freqüència cardíaca (FC)
o Consum d’oxigen (VO2)
o Relació FCmáx i VO2máx
Tema 4: Despesa energètica
Tema 5: Nutrició i hidratació en el CI
o Els principis immediats
o Els micronutrientes
o Ajudes ergogèniques

UD4: Sistemes de quantificació de la intensitat en el CI actual.
Tema 1: Entrenament amb pulsòmetre (UD4 índex SEPE)
o Que pulsòmetre comprar?
o Zones d’entrenament recomanades
o Beneficis de l’entrenament amb pulsòmetre
o La cara oculta de la FC
Tema 2: Entrenament per sensacions (UD5 índex SEPE)
o L’escala de Borg
o Aplicació de l’escala de Borg
o Fiabilitat de l’escala de Borg
o Justificació del seu ús
Tema 3: Entrenament per potència (Watios)
o Què és la potència?
o Com es mesura la potència?
o Avantatges de la potència respecte a altres sistemes de quantificació
o Zones d’entrenament recomanades
o Potència i força relativa
o Conclusions finals sobre la quantificació de la intensitat en el CI

UD5: Sistemes d’entrenament específics del CI (UD6 índex SEPE) 
Tema 1: Components del entrenameinto
Tema 2: Lleis o principis del entrenameinto aplicats al CI
Tema 3: La resistència
o Mètodes continus
o Mètodes intervàl·lics
Tema 4: La força

UD6: El HIIT com a mètode adaptat al CI
Tema 1: Que entenem per HIIT
o Concepte
o Beneficis
o Contraindicacions
Tema 2: Estructura del HIIT adaptat al CI

UD7: Planificació de l’entrenament en el CI (UD7 índex SEPE) 
Tema 1: La carrega
Tema 2: Distribució de les càrregues
Tema 3: Periodització tradicional
Tema 4: Periodització específica per al CI

UD8: Poblacions especials i CI (UD8 índex SEPE) 
Tema 1: Patologies generals
o Hipertensió arterial (HTA) i CI
o Obesitat i CI
o Diabetis i CI
Tema 2: Patologies específiques
o Patologies de l’extremitat superior
o L’esquena en el CI
o Patologies urogenitals i CI
o Patologies de l’extremitat inferior i CI
Tema 3: Poblacions amb necessitats especials
o Persones majors i CI
o Embaràs i CI

UD9: Edició musical (UD9 índex SEPE) 
Tema 1: La música
o Eines per a la construcció musical
o Organizacion musical
o Tipus de mescles
o Les zones musicals relacionades amb les zones d’intensitat
o Passos per a la creació d’una sessió

UD10: Aspectes metodològics de la sessió de CI (UD10 índex SEPE) 
Tema 1: L’instructor
o La direcció d’un grup
Tema 2: La funció del docent instructor
o Aprenentatge de les habilitats motores
o Aprenentatge dels aspectes tècnics
Tema 3: La comunicació
Tema 4: La visualització
Tema 5: La motivació
Tema 6: L’atenció
Tema 7: La connexió instructor-usuari: una proposta metodològica
o Nivells de connexió

Sectors productius

Esport
Lleure i temps lliure
Turisme

Ocupacions o llocs de treball relacionats

Monitor/a d’aparells de gimnàs
Entrenador/a de condicionament físic en les SEP de gimnasos o poliesportius
Preparador/a físic/a
Entrenador/a personal
Promotor/a d’activitats de condicionament físic
Animador/a d’activitats de condicionament físic
Coordinador/a d’activitats de condicionament físic (fitness)
Tècnic/a de suport a la preparació física d’esportistes
Instructor/a de les activitats anteriors per a col·lectius especials

Metodologia

AULA VIRTUAL COM A FORMACIÓ PRESENCIAL

Classes en directe, el més semblant a una classe presencial. Les classes estaran programades en un calendari i uns horaris on els alumnes s’hauran de connectar al mateix temps que els formador.
L’assistència als cursos és obligatòria i el registre d’assistència seran les hores de connexió a temps real a les sessions a l’aula virtual.
Segons SEPE: “Es considerarà que un alumne ha finalitzat la formació quan hagi
assistit, al menys, al 75% de la durada de l’acció formativa”

AULA VIRTUAL I FORMACIÓ PRESENCIAL

Entenem que els nostres cursos tenen un component pràctic important, és per aquest motiu que els cursos es faran un 50% de les hores en aula virtual i un 50% presencial.
Sobretot és IMPORTANT que abans d’apuntar-vos a un curs reviseu la seu on es fa ja que serà el lloc de les classes presencials.

Avaluació

Avaluació continua: 70% de la nota
Avaluació final: 30% de la nota
Cada professor en funció del curs escollirà les avaluacions: exàmens tipus test, presentació de vídeos, presentació de treballs, participació en fòrums al moodle,…
Com es tracta de cursos d’especialització i que donen eines per a que es pugui implementar directament allò aprés al lloc de treball amb persones de veritat, una persona no podrà aprovar el curs si no treu un mínim d’un 7 ja que considerem que hem d’exigir uns mínims de qualitat.

Professorat

Carlos González

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’esport (INEFC-Lleida).
Certificat en Entrenament Personal i Nutrició (Federació de Fitness i Aeròbic).
Màster Universitari en formació del Professorat amb Especialitat en Educació Física (URL).
Tècnic especialista en Cicle Indoor des de 2014.
Entrenador Personal amb Especialitat en esports de resistència (running, triatló i ciclisme).
Professor d’Activitats Físic Esportives en Condicionament Físic i en Animació Socioesportiva.
Ciclista de tota la vida, competint en carreres ciclistes amateur, així com en Triatlons Olímpics i Half-Ironman.

Preguntes freqüents

I SI UN DIA NO PUC ASSISTIR?
En el cas de que un dia no es pugui assistir, no es tindrà accés al vídeo de la formació però si que es disposaran dels continguts en format PDF.

I SI TINC DUBTES?
Totes les sessions seran a temps real, per lo que el formador sempre deixarà un espai de la formació per resoldre dubtes.
En el cas que els dubtes sorgeixin fora de la sessió, els alumnes disposaran d’un espai per compartir els dubtes amb tots els companys o, en el cas que sigui un dubte personal, tindrà contacte directe amb el professor a través de missatges de la plataforma.

RECURSOS D’APRENENTATGE
La organització dels continguts i materials de cada assignatura estan preparats per a que sigui un aprenentatge pràctic i d’aplicació al món laboral.
El material de cada tema es presenta de la següent manera:
– Apunts de lectura obligatòria on es resumeix tot el que ha explicat el formador en l’aula virtual
– Activitats: per consolidar continguts i/o compartir idees amb altres companys
– Informació extra pels que vulguin profunditzar (articles, vídeos,…)

logo_fundae-1024x613