Anglès B1

 

FORMACIÓ SUBVENCIONADA PER ATURATS

Duració hores totals certificat de professionalitat 280h

Dret examen oficial subvencionat PET

280 hores

en curs

Tarragona

L’Espai de Grup Serviesport

Subvencionat

per aturats

Competència general

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per a intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.